/themes/plugins/font-awesome5/css/all.min.css
Hlavní nabídka
Užitečné informace
Koupit
Prodat
Užitečné odkazy
À propos de Via Mobilis
Dobrý den, přihlaste se
  Podejte inzerát zdarma
Mé prostory

VOP

Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek je stanovit všeobecné postupy a podmínky, za nichž společnost VIA MOBILIS, SAS se základním jměním 55 000 eur, zapsaná pod číslem B 408 901 916 v Rejstříkovém soudu v Mirecourt, se sídlem na adrese: Le moulin Collot 88500 Ambacourt, Francie, provozovatel stránek www.via-mobilis.cz, www.evropa-kamiony.cz, www.evropa-stavba.cz, www.evropa-manipulace.cz, www.evropa-agri.cz, poskytuje uživatelům stránek placenou službu podávání inzerátů (dále jen “Služba”) za účelem jejich zveřejnění na jejích stránkách.
1. Souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami
Služba je nabízena uživateli stránek, pod podmínkou, že uživatel vysloví souhlas s těmito všeobecnými podmínkami. Uživatel stránek prohlašuje a následně uznává, že si tyto všeobecné podmínky přečetl. Samotná skutečnost, že používá uvedenou službu, znamená jasný a prostý souhlas s těmito všeobecnými podmínkami.
Služba je výlučně vyhrazena pro osoby, které jsou právě způsobilé uzavírat smlouvy podle francouzského práva.
Společnost VIA MOBILIS může tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit a uvedené změny musí v co nejkratší lhůtě zveřejnit na každé stránce.
Uživatel stránek pak musí pravidelně sledovat poslední verzi všeobecných podmínek dostupnou nepřetržitě na každé stránce.
Má se za to, že uživatel stránek vyslovuje souhlas s nejnovější verzí při každém dalším připojení ke službě. V případě změny všeobecných obchodních podmínek je verze těchto všeobecných podmínek platná pro smlouvu uzavřenou s uživatelem stránek nadále ta, která byla v platnosti k datu uzavření smlouvy. Uživatel stránek by si tedy měl uložit verzi těchto všeobecných podmínek, která byla k dispozici v okamžiku uzavírání smlouvy.
V případě, že uživatel stránek nedodrží tyto všeobecné podmínky, společnost VIA MOBILIS si vyhrazuje právo zamezit mu v přístupu k této službě.
Všeobecné obchodní podmínky byly aktualizovány dne 1.7.2016. Tato verze ruší a nahrazuje všechny verze předchozí.
2. Popis služby
Služba umožňuje uživateli stránek podávat placené inzeráty, které budou zveřejněny on-line na stránkách spravovaných společností VIA MOBILIS.
3. Podávání inzerátů a délka trvání služby
3.1. Inzeráty vytvářejí uživatelé služby. Aby nedocházelo k jakýmkoli pozdějším sporům, společnost VIA MOBILIS žádá uživatele stránek, aby zkontrolovali svůj inzerát po jeho prvním zveřejnění.
3.2. Uživatel stránek může podat inzerát vyplněním a potvrzením on-line formuláře na stránkách. Potvrzení formuláře znamená jeho okamžité zpracování.
3.3. Podané inzeráty jsou zpracovány již od potvrzení formuláře a uživatel internetu by měl zaměřit svou pozornost na skutečnost, že nemá žádné právo na jejich stornování.
3.4. Délka trvání služby
Přihlášení: Inzerát zůstává on-line, dokud jej uživatel stránek po dobu trvání přihlášení nestáhne. Uživatel internetu má kdykoli možnost přístupu na své rozhraní, kde může své inzeráty smazat.
Jednotlivé: inzerát zůstává on-line po dobu 30 dní. Uživatel internetu má kdykoli možnost přístupu na své rozhraní, kde může své inzeráty smazat.
Částka zůstane splatná po dobu nejméně 30 dní od zveřejnění, a to i když je inzerát během této doby stažen.
3.5. Změna inzerátu
Po dobu zveřejnění svého inzerátu jej může uživatel stránek upravovat on-line.
4. Povinnosti uživatele stránek
Uživatel stránek se zavazuje co nejpřesněji popsat vozidlo nebo techniku, které nabízí k prodeji.
V případě prodeje během zveřejnění se inzerenti zavazují svůj inzerát okamžitě odstranit.
Uživatel stránek se zavazuje, že informace, které uvádí:
nejsou nepravdivé a lživé
nejsou klamavé a nezahrnují prodej padělaných nebo odcizených výrobků
nejsou v rozporu s autorskými právy, patenty, právy ke značkám, výrobními tajemstvími, jinými právy duševního vlastnictví, právem pro šíření informací nebo se soukromým životem třetích osob
neporušují žádný zákon ani nařízení (včetně například těch, které se týkají kontroly vývozu, ochrany spotřebitelů, nevhodné soutěže, diskriminačních postupů nebo klamavé reklamy).
5. Odpovědnost
Zveřejňované inzeráty jsou umisťovány on-line na výlučnou odpovědnost jednotlivých autorů. Společnost VIA MOBILIS nenese žádnou odpovědnost týkající se přesnosti nebo vhodnosti inzerátů.
Za texty v inzerátech nese odpovědnost uživatel stránek.
Stránky společnosti VIA MOBILIS jsou jen médiem pro podávané inzeráty. Uživatel stránek se tedy zavazuje odškodnit společnost VIA MOBILIS v případě jakékoli újmy, kterou by mohla v této souvislosti utrpět, a poskytuje společnosti VIA MOBILIS záruku vůči všem žalobám podaným v souvislosti s těmito inzeráty.
Společnost VIA MOBILIS nebude v žádném případě zasahovat do transakcí mezi prodávajícími a kupujícími osobami.
Společnost VIA MOBILIS nevykonává žádnou kontrolu kvality, bezpečnosti, přípustnosti uváděného zboží, pravdivosti nebo přesnosti v inzerátech on-line, schopnosti prodejců toto zboží nebo služby prodat ani schopnosti kupujících uhradit cenu za uvedené zboží nebo služby.
⏎ Bez ohledu na výše uvedené si společnost VIA MOBILIS vyhrazuje právo čistě a prostě odmítnout bez uvedení důvodů inzerát, jehož povaha, text nebo prezentace jsou v rozporu s morálními nebo obchodními zájmy společnosti VIA MOBILIS, jedinou povinností je vrátit zpět již případně uhrazené částky.
Uživatel stránek se zavazuje zaručit, odškodnit společnost VIA MOBILIS v případě jakékoli škody, ztráty, ušlého zisku, stížnosti, odpovědnosti a poplatků, které mohou společnosti VIA MOBILIS vzniknout v případě, že třetí osoba zpochybní její odpovědnost, pokud bude podána žaloba nebo stížnost třetí osoby následně po podání inzerátu, který je v rozporu s pravidly uvedenými v těchto všeobecných podmínkách.
6. Omezení odpovědnosti
Společnost VIA MOBILIS se zavazuje vyvinou maximální úsilí k tomu, aby byla její služba inzerátů provozuschopná. Jedná se nicméně o závazek související s prostředky a společnost VIA MOBILIS neposkytuje žádnou záruku, že bude možno zajistit nepřerušený provoz a/nebo stálost služeb. Z tohoto důvodu nenese společnost VIA MOBILIS žádnou odpovědnost v případě poruch nebo škod (náklady, ušlý zisk, ztráta dat nebo přímé či nepřímé škody), které mohou vzniknout vlivem použití služby uživatelem internetu nebo nemožností se ke službě připojit.
Společnost VIA MOBILIS nenese žádnou přímou či nepřímou odpovědnost za transakce, které splňují všeobecná pravidla občanského zákoníku (čl. 1641 a následující).
Společnost VIA MOBILIS dále nenese žádnou odpovědnost za potíže nebo škody způsobené s používáním internetové sítě, zejména za přerušení služby, vnější průnik nebo přítomnost počítačových virů.
7. Cena a platba
Cena za podání jednotlivého inzerátu je uvedena na každé stránce a k ní je v případě nutnosti přidána platná DPH. Platba se provádí hotově. Společnost VIA MOBILIS neposkytuje žádnou slevu za platbu v hotovosti nebo k datu před datem vyplývajícím ze všeobecných obchodních podmínek.
Cena předplatného je fakturována podle cenové nabídky vydané společností VIA MOBILIS a podepsané uživatelem internetu. Cenové nabídky jsou platné po dobu 15 dní ode dne jejich obdržení. Není-li mezi stranami domluveno a v cenové nabídce podepsané uživatelem internetu uvedeno jinak, faktury jsou splatné od okamžiku jejich doručení uživateli. Společnost VIA MOBILIS neposkytuje žádnou slevu z uvedené platby a nesouhlasí s platbami prováděnými k dřívějšímu datu, než které vyplývá z všeobecných obchodních podmínek.
V případě zamítnutí platby hradí náklady za zpracování tohoto zamítnutí uživatel internetu společnosti VIA MOBILIS. V případě opožděné platby budou vymahatelné v souladu se článkem L 441-6 obchodního zákoníku, náhrada bude vyčíslena na základě trojnásobku výše zákonného nároku a jednorázové náhrady nákladů na vymáhání ve výši 40 eur.
Možné způsoby platby jsou následující:
Platba platební kartou: za inzerát můžete zaplatit na internetu prostřednictvím našich poskytovatelů služeb zabezpečené platby: společností Crédit Mutuel a Payment Service Ingenico;
Platba šekem: v případě platby šekem potvrdí společnost VIA MOBILIS inzerát po obdržení úhrady na následující adrese: VIA MOBILIS – Le moulin Collot – 88500 Ambacourt;
Platba přes službu Paypal: faktura je vystavena a dodána na konci plnění služeb;
Platba bankovním převodem;
Platba inkasem.
Poskytnutí čísla bankovní platby on-line a konečné potvrzení objednávky jsou dokladem o úplnosti této objednávky v souladu s ustanoveními zákona ze dne 13. března 2000 a je důvodem k vymáhání částek vyplývajících z takové objednávky.
Toto potvrzení má váhu podpisu a výslovného souhlasu se všemi operacemi prováděnými na stránce.
V případě podvodného použití bankovní karty může zákazník kontaktovat oddělení péče o zákazníky společnosti VIA MOBILIS, jakmile takové zneužití karty zjistí, na telefonním čísle: +333.29.29.29.30.
Digitální záznamy archivované pomocí informačních systémů společnosti VIA MOBILIS za vhodných bezpečnostních podmínek budou považovány za doklady o komunikaci, objednávkách a plateb, které byly mezi stranami provedeny.
Výslovně se ujednává, že nedojde-li ke zjevné chybě ze strany společnosti VIA MOBILIS, mají údaje archivované v informačním systému společnosti VIA MOBILIS důkazní váhu při jednání o objednávkách zadaných uživatelem stránky. Údaje na informačním nebo elektronickém médiu jsou platnými důkazy a lze je takto přijmout za stejných podmínek a se stejnou důkazní vahou jako kterýkoli dokument, který bude vyhotoven, obdržen nebo archivován v písemné podobě.
Archivace objednávek a faktur se provádí na spolehlivém a trvanlivém médiu tak, aby existovala věrná a trvalá kopie v souladu s článkem 1348 občanského zákoníku.
8. Kredity
Uživatel internetu má možnost nákupu kreditů pro použití možností zviditelnění nebo podávání inzerátů. Každý kredit má lhůtu platnosti 12 měsíců. Při každém nákupu balíčku kreditů se toto období platnosti automaticky obnovuje na dobu 12 měsíců. Uživatel internetu nebude moci v žádném v žádném případě požadovat proplacení těchto zakoupených nebo darovaných kreditů.
9. Předplatné
Předplatné služby VIA MOBILIS je měsíční. Obnovuje se automatickým prodloužením smlouvy. Uživatel internetu může své předplatné kdykoli vypovědět zasláním své žádosti doporučeným dopisem s dodejkou na adresu: VIA MOBILIS, Le moulin Collot 88500 Ambacourt, Francie.
Výpovědní lhůta pro zrušení předplatného je 60 dní od obdržení vypovídacího dopisu společností VIA MOBILIS, rozhoduje razítko pošty.
10. E-bannery
Uživatel internetu si může pronajmout reklamní umístění na stránkách VIA MOBILIS na omezenou dobu stanovenou v cenové nabídce reklamní kampaně. Uvedení reklamního banneru on-line bude provedeno po uhrazení vydané faktury. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, zůstávají reklamní bannery vytvořené VIA MOBILIS pro zákazníka inzerenta majetkem VIA MOBILIS a nebudou moci být použity k jiným účelům než k těm, k nimž byly určeny v reklamní kampani.
11. Osobní údaje
Údaje obsahující jméno, které jsou na stránce požadovány, nebudou společností VIA MOBILIS využívány k obchodním účelům.
Společnost VIA MOBILIS se zavazuje neposkytnout tyto údaje třetím stranám.
Uživatel stránek je informován o tom, že toto automatizované zpracování informací podléhá prohlášení zaslanému na CNIL pod číslem 1200686 ze dne 26/10/2006.
V souladu se zákonem ze dne 6. ledna 1978 v platném znění má uživatel stránky právo na přístup, vznášení námitek a požadování oprav údajů, které se jej týkají, ať už přímo na internetu, nebo písemně na adrese VIA MOBILIS, Le Moulin Collot – 88500 AMBACOURT, nebo zasláním elektronické zprávy na e-mailovou adresu: info@via-mobilis.com
12. Vyšší moc
Odpovědnost jedné či druhé strany zaniká, pokud dojde ke zpoždění nebo znemožnění plnění smlouvy z důvodu zásahu vyšší moci nebo nepředvídatelné události způsobené druhou stranou nebo třetí osobou nebo z důvodu vnějších vlivů, jako jsou sociální střety, zásahy civilních nebo vojenských úřadů, přírodní katastrofy, požáry, povodně, přerušení telekomunikační sítě nebo elektrické sítě.
13. Právo na zobrazení
Není-li uvedeno jinak písemně v dopise s dodejkou nebo v dodatku o ochraně osobních údajů ke smlouvě a v souladu s ustanoveními týkajícími se práva na zobrazení a na jméno, zákazník povoluje VIA MOBILIS v rámci její komunikace a reklamy používat a reprodukovat (logo, grafickou kartu, fotografie inzerátů).
14. Duševní vlastnictví
Veškeré části stránek společnosti VIA MOBILIS, ať už obrazové nebo zvukové, včetně souvisejících technologií, jsou chráněny autorskými právy, známkami a patenty.
Jsou výlučným vlastnictvím společnosti VIA MOBILIS. Uživatel internetu, který má osobní internetovou stránku a chce na ni pro své osobní využití umístit jednoduchý odkaz přímo na stránky společnosti VIA MOBILIS, o to musí vždy písemně a předem požádat.
Ve všech případech musí být jakýkoli nepovolený odkaz na základě prosté žádosti ze strany společnosti VIA MOBILIS odstraněn.
15. Délka trvání
Tyto podmínky jsou v platnosti po celou dobu umístění služeb nabízených společností VIA MOBILIS on-line.
16. Zachování důvěrnosti
Společnost VIA MOBILIS použije veškeré prostředky pro zajištění důvěrnosti a bezpečnosti dat přenášených přes webové stránky. Z tohoto důvodu využívají internetové stránky bezpečnostní platební modul typu SSL (Secure Socket Layer).
17. Různá ustanovení
Jakékoli reklamace nebo stížnosti je nutno zasílat písemně na následující adresu:
VIA MOBILIS – Le moulin Collot – 88500 Ambacourt
Tato smlouva se řídí francouzskými zákony.
V případě sporu v souvislosti s výkladem nebo plněním dohod se strany pokusí před zahájením jakéhokoli řízení smírného řešení a předají si za tímto účelem veškeré nezbytné informace.
Nedojde-li ke smírnému řešení sporu v maximální lhůtě jednoho měsíce, je jediným příslušným soudem pro případ jakéhokoli sporu nebo řízení v souvislosti s vytvořením nebo plněním objednávky obchodní soud v EPINALU. Pokud zákazník není profesionálem, bude příslušným soudem pro řešení sporů soud v místě bydliště strany žalované.
Strany si volí bydliště na adresách uvedených na objednávce v případě Uživatele a na adrese uvedené na stránce u Prodejce.
Žádný následný dokument, žádná změna smlouvy bez ohledu na její podobu není pro strany platná, pokud není v podobě řádně datovaného a oboustranně podepsaného dodatku.
Pokud je jakékoli ustanovení této smlouvy neplatné ve smyslu nějakého platného právního předpisu nebo soudního rozhodnutí, bude považováno za nenapsané, aniž by to však mělo za následek neplatnost celé smlouvy nebo změnu platnosti ostatních ustanovení této smlouvy.
Pokud jedna či druhá strana neuplatní jakékoli ustanovení smlouvy nebo svolí s jeho neuplatněním, ať už dočasně či trvale, nelze to vykládat jako rozhodnutí této strany vzdát se práv, které pro ni z tohoto ustanovení vyplývají.
18. Informace o společnosti
VIA MOBILIS E-mail: info@via-mobilis.com Tel.: +33.3.29.29.29.30 Fax: +33.3.29.37.09.09 Sídlo společnosti VIA MOBILIS Le moulin Collot
88500 Ambacourt FRANCIE Rejstříkový soud Mirecourt B 408 901 916 Kód APE 6312Z – SAS se základním jměním 55 000 EUR Evropské DIČ: FR13408901916